Algemene voorwaarden

01.09.98
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde
horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven,
party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 'sGravenhage.
Artikel 1 Definities
Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de
UVH van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.
1.1 Horecabedrijf
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van
horecadiensten en lid is van Koninklijk Horeca Nederland.
1.2 Gastheer
Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van
horecaovereenkomsten.
1.3 Verlenen van horecadiensten
Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het ter
beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende
werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.
1.4 Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een
horecaovereenkomst heeft gesloten.
1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten
horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de UVH van
gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de
bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld
kan zijn.
1.6 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door het
horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van
de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.
1.7 Hotelbedrijf
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend
bestaat uit het verstrekken van logies.
1.8 Restaurantbedrijf
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend
bestaat uit het verstrekken van spijs en bijbehorende drank.
01.09.98

1.9 Cafébedrijf
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend
bestaat uit het verstrekken van drank.
1.10 Zaalverhuurbedrijf
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend
bestaat uit het ter beschikking stellen van zaalruimte.

1.11 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)
De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting)
en b.t.w. terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.
1.12 Koninklijk Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf "Horeca
Nederland" c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.
1.13 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of
meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt,
dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat een
of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.14 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een
horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
1.15 Groep
Een groep van 10 of meer personen aan wie door een horecabedrijf een of meer horecadiensten
moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen
horecaovereenkomsten.
1.16 Individu
Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.
1.17 Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
1.18 Kurkengeld
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door
dat horecabedrijf verstrekte drank.
1.19 Keukengeld
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door
dat horecabedrijf verstrekte spijzen.
1.20 Omzetgarantie
01.09.98

Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door
het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.
Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de
totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen
terzake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de UVH.
2.2 Afwijken van de UVH is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.
2.3 De UVH strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het
horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een
horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.
2.4 Zijn de UVH eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de UVH toepasselijk geacht op alle volgende
horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten
3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een
horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op
één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).
3.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een
horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q.
capaciteit) strekt". Doet het horecabedrijf binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen
redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de
beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

3.3 Wanneer het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit
recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële klant het
horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of
een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door het
horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te
kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de
optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.
01.09.98

3.4 Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors,
reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht
mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan
tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde
door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.
Artikel 4 Algemene verplichtingen van het horecabedrijf
4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor ieder horecabedrijf. Alle verplichtingen
welke voortvloeien uit het speciale karakter van het horecabedrijf en de aard van de te
verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.
4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in de artikelen 5 e.v. afwijkt van een algemene
bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling.
4.3 Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de
horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.
4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 15;
b. indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c. indien de klant de in artikel 10 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
d. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
e. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke
hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft.
4.5 Het horecabedrijf is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te
nemen.
4.6 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig
bedrag aan de gast in rekening brengt, dient het horecabedrijf op die goederen te letten als een
goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.
4.7 Het horecabedrijf is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating
voorwaarden verbinden.
Artikel 5 Verplichtingen van het hotelbedrijf
5.1 Het hotelbedrijf is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode accommodatie
ter beschikking te stellen van de binnen zijn hotel gebruikelijke kwaliteit, zulks met
inachtneming van het bepaalde in het derde lid.
01.09.98

5.2 Het hotelbedrijf is tevens gehouden de daarbij behorende, in zijn hotel gebruikelijke
horecadiensten te kunnen verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten te kunnen verschaffen.
5.3 De accommodatie dient ter beschikking van de gast te zijn van 14.00 uur op de dag van
aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.
5.4 Het hotelbedrijf dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter
kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen, of de huisregels in
geschrift aan de gast ter hand te stellen. De gast is gehouden de huisregels na te leven.
5.5 Het hotelbedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van
horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling
overtreedt, danwel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf
en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient alsdan op
eerste verzoek het hotel te verlaten. Het hotelbedrijf mag zijn onderhavige bevoegdheid slechts
uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het
redelijk oordeel van het hotelbedrijf voldoende aanleiding geven.
5.6 Tenzij anders is overeengekomen is het hotelbedrijf gerechtigd om de reservering als vervallen
te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem
heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 9.
5.7 Het hotelbedrijf is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met andere
accommodatie dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht
om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van het
horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van
andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien het horecabedrijf zich uitgaven
bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen
dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het
bedrag van die besparing. Voor het overige zal het horecabedrijf nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.


Artikel 6 Verplichtingen van het restaurantbedrijf
6.1 Het restaurantbedrijf is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te
verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn restaurant gebruikelijk is.
6.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt het
restaurantbedrijf op verzoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment kan
verstrekken, onverminderd het overige in artikel 6.1 bepaalde.
01.09.98

6.3 Het restaurantbedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan
wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand
en de exploitatie van zijn restaurant. Het restaurantbedrijf kan onder meer eisen stellen met
betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het restaurant te verlaten.
6.4 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het
restaurantbedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in
artikel 9.
Artikel 7 Verplichtingen van het cafébedrijf
7.1 Het cafébedrijf is gehouden om aan de gast op verzoek de dranken te verstrekken welke het in
voorraad heeft. Daarnaast dient het cafébedrijf de in zijn bedrijf gebruikelijke horecadiensten te
kunnen verlenen.
7.2 Het cafébedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel
op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de
exploitatie van zijn café. Het cafébedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het
uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het café te verlaten.
Artikel 8 Verplichtingen van het horecabedrijf terzake zaalverhuur
8.1 Het horecabedrijf is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de
horeca- overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en
voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in
dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop
voormelde wens van het horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn
verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien
het horecabedrijf zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte
ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op
het bedrag van die besparing. Voor het overige zal het horecabedrijf nimmer tot enige
schadevergoeding gehouden zijn.

Het horecabedrijf is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke horecadiensten aan de gasten te
kunnen verlenen.
8.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel
op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de
exploitatie van zijn horecabedrijf. Het horecabedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het horecabedrijf te
verlaten.
8.4 Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de
horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te
ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot
geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
01.09.98

Artikel 9 Annuleringen
9.1 Annulering door klanten, algemeen
9.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd
onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht
een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien
het horecabedrijf het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en
gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
Het bepaalde in artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.
9.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de
desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan de klant verklaren
bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.6 is ook op annuleringen van toepassing.
9.1.4 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te
betalen.
9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde
horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
9.1.6 Indien een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd,
worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met 4 maanden indien de
reserveringswaarde van de geannuleerde horecadienst(en) meer bedraagt dan de op
overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige horecadiensten die het horecabedrijf
had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde horecadiensten verleend hadden
moeten worden.
9.1.7 Bedragen die het horecabedrijf met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde
van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde
volledig aan het horecabedrijf te worden vergoed, mits het horecabedrijf niet onredelijk
gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen
strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
9.2 Annulering van hotelaccommodatie/logies
9.2.1 Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is
gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.
a. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de
horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen:
"de ingangsdatum", is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het hotelbedrijf te
betalen.
b. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de
01.09.98

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
c. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
d. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
e. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
f. Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
9.2.2 Individuen
Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is
gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende
a. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig
bedrag aan het hotelbedrijf te betalen.
b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
e. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
f. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de
reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
9.3 Annulering van restaurant/tafelreservering
9.3.1 Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor een
groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
1. indien een menu is overeengekomen:
a. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding
verschuldigd zijn;
b. bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip
zal de klant 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;
c. bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de
reserveringswaarde verschuldigd zijn.
d. bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75%
van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
2. indien geen menu is overeengekomen:
a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen
vergoeding verschuldigd zijn;
b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant
50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
01.09.98

9.3.2 Individuen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor één
of meer individuen dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
1. indien een menu is overeengekomen:
a. bij annulering meer dan viermaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen
vergoeding verschuldigd zijn;
b. bij annulering viermaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal 50% van de
reserveringswaarde verschuldigd zijn.
2. indien geen menu is overeengekomen:
a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen
vergoeding verschuldigd zijn;
b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de
klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
9.4 Annulering andere horecaovereenkomsten.
9.4.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 9.2 en 9.3 zal het
navolgende gelden.
9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die
reservering het navolgende.
a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende
horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet
gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
01.09.98

9.4.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die
reservering het navolgende.
a. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende
horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet
gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
e. Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
f. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

9.5 Annulering door het horecabedrijf
9.5.1 Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te
annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende
horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat het horecabedrijf
afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te
kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.
9.5.2 Indien het horecabedrijf een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende
drank annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.3.2 van overeen-
komstige toepassing, met verwisseling van klant en horecabedrijf.
9.5.3 Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 9.5.2 annuleert
zijn de artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en
horecabedrijf.
9.5.4 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot
betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende
aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te
houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond
van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het
horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter
van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid
gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling
van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het
overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar
tijdsevenredigheid berekend.
01.09.98

9.5.5 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit
te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst.
Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het
horecabedrijf alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
9.5.6 Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet
geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Het
horecabedrijf mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de
reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst
ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld
medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis mag het
horecabedrijf de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien
de reiziger een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan het horecabedrijf de
reisovereenkomst opzeggen.
Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling
10.1 Het horecabedrijf kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf
deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde
minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden
deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden
uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

10.2 Het horecabedrijf kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende
horecadiensten.
10.3 Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde
bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het
overschot dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.
Artikel 11 Omzetgarantie
11.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende
horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het
horecabedrijf te betalen.
Artikel 12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf
12.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het horecabedrijf terzake
het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde
een vergoeding heeft ontvangen.
12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is het hotelbedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek
heeft genomen. De klant vrijwaart het hotelbedrijf tegen aanspraken van gasten terzake. Het
hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove
01.09.98

schuld van het hotelbedrijf.
12.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.7 en 12.8 is het horecabedrijf nimmer
aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de
schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Deze uitsluiting
van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het horecabedrijf bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan
als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande
beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
12.4 In geen enkel geval is het horecabedrijf gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te
betalen dan:
1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is.
2a. het door de verzekeraar van het horecabedrijf aan het horecabedrijf terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
2b. de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
12.5 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is het horecabedrijf nimmer
aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of
grove schuld van het horecabedrijf.
12.6 Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook
ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid
aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter,
huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat,
behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld
van het horecabedrijf.
12.7 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als
bedoeld in artikel 4.6 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is het horecabedrijf verplicht
de schade aan deze goederen tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden.
Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere
goederen.
12.8 Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan
ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder
dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf nimmer
aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan
tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is
van grove schuld van het horecabedrijf.
01.09.98

12.9 De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf) vrijwaart het horecabedrijf volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd,
welke de gast en/of enige derde jegens het horecabedrijf mocht geldend maken, indien en voor
zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door het horecabedrijf
krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met
de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.
12.10 De in artikel 12.9 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst
met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.
Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle
schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect
gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder
overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die
hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof
en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
Artikel 14 Afrekening en betaling
14.1 De klant is de in de horecaovereenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de
horecaovereenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de
ingevolge die overeenkomst te verrichten horecadiensten verleend moeten worden, de prijzen
welke gelden op het moment dat de horecadienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend,
waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht danwel zijn opgenomen in een lijst
welke aan de klant/gast, desnodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het
BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.
Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de
normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.
Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, bewassing, telefoon,
telex, t.v.-huur e.d. kan door het horecabedrijf een extra vergoeding worden gevorderd.
14.4 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn
door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De
klant dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
of tenzij anders wordt overeengekomen.
14.5 Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan ε 150,- krachtens het bepaalde in het
vierde lid een factuur wordt gezonden dan kan het horecabedrijf daarenboven ε 15,- aan
administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van
overeenkomstige toepassing.
14.6 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of
01.09.98

beiden aan het horecabedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich
beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens
andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft
de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende
horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

14.7 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft
voldaan is het horecabedrijf gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in het
horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten
genoegen van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in voorkomend geval een pandrecht toe op
de betreffende goederen.
14.8 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag
ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te worden
voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een
kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt
indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.
14.9 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist.
14.10 Indien de klant in gebreke is dient hij aan het horecabedrijf alle op de inning vallende kosten te
vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten
worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van
ε 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.
14.11 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt
2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de
verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
14.12 Indien het horecabedrijf goederen als bedoeld in artikel 14.7 onder zich heeft en de klant van
wie het horecabedrijf de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is het horecabedrijf gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te
verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten
komen eveneens ten laste van de klant en het horecabedrijf kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van het horecabedrijf resteert wordt
aan de klant uitgekeerd.
01.09.98

14.13 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan
wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant
aan het horecabedrijf in de navolgende volgorde:
1. de kosten van executie;
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
3. de rente;
4. de schade;
5. de hoofdsom.
14.14 Betaling geschiedt in Nederlandse courant. Indien het horecabedrijf buitenlandse
betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers.
Het horecabedrijf kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen
dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden.
Het horecabedrijf kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan
te passen.
14.15 Het horecabedrijf is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke
betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden
verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.
Artikel 15 Overmacht
15.1 Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte
tekortkoming het horecabedrijf niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of
onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de
horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de
horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
15.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen
en/of diensten en/of instellingen waarvan het horecabedrijf gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
15.2 Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit
die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig
mogelijk in kennis te stellen.
Artikel 16 Gevonden voorwerpen
16.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij het
horecabedrijf te worden ingeleverd.
16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan
bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.
16.3 Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt
01.09.98

zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending
verplicht.
Artikel 17 Kurkengeld
17.1 Indien de gast en/of klant in de ruimten van een horecabedrijf drank nuttigt die niet door dat
horecabedrijf verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld
verschuldigd.
17.2 Indien de gast en/of klant in de ruimten van een horecabedrijf spijzen nuttigt die niet door dat
horecabedrijf verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.

17.3 De in de artikelen 17.1 en 17.2 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij
gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf.
Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
18.2 Ingeval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon,
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de
bevoegde rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende
wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het
horecabedrijf het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding
bevoegd zou zijn.
18.3 Indien en zodra onder auspiciën van Koninklijk Horeca Nederland en eventuele andere
betrokken organisaties een geschillencommissie in het leven is geroepen, zullen de geschillen
ter beslechting waarvan de geschillencommissie is ingesteld overeenkomstig de terzake opgestelde reglementen worden beslecht.

18.4 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn
ontstaan.
18.5 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de
geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden
om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding
overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk
benadert.
September 1998